Naturreservat

Ytterst i Nordingrå reser sig Högbondens krökta rygg mörk och fast ur Bottenhavet. Överst på klippan står fyren med den gamla fyrvaktarbostaden tätt intill randen av ett bråddjupt stup. Här härskar kargheten och vädrets oberäkneliga skiftningar. Hamnen vid Getviken ligger oskyddad och vid blåsig väderlek kan det vara omöjligt att angöra ön. Naturreservatet består även av öarna Höglosmen och Furan.

På Högbonden erbjuds skön avkoppling på en vacker och intressant ö. Här kan du leva och bo i Sveriges näst högst belägna fyrplats som numera är vandrarhem. Högt över havet kan du njuta av utsikten och höra havets vågor.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Ändamålet med reservatet är att bevara ett typiskt kustavsnitt i Höga Kusten samt dess geologi, skog, växt- och djurliv samt kulturhistoriska minnesmärken och miljöer. Ändamålet är också att med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka området.

Kultur

På insidan av Höglosmen låg en gång ett fiskeläge med ett kapell kallat Grönviken. Det övergavs troligen under 1700-talet. Fortfarande går det att se rester efter husgrunder och gistvall vid Losmeviken. Dessutom syns diken från den tid fyrpersonalen på Högbonden odlade potatis här.

Högbondens fyr är av Riksantikvarieämbetet utpekad som en av 25 fyrar i landet med högt bevarandevärde. Fyrplatsen, som nu är vandrarhem, byggdes under åren 1906-1909. Här finns förutom fyren och bostadshuset, även uthus, djupbrunn, linbana, bastu samt en vaktmästarbostad och annex för boende. Fyrplatsen bemannades 1909 med fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde. När befolkningen var som störst bodde här 21 personer och en skola inrättades i vindsvåningen. Från 1952 skötte fyrmästaren ensam anläggningen och 1963 automatiserades fyren. Husen stod tomma fram till 1986 när länsstyrelsen tog initiativ till en upprustning och uthyrning av fyrvaktarbostaden.

Naturen

Naturen är bergig och karg med sparsam växtlighet, eftersom jordtäcket är tunt och i huvudsak bortspolat av havet under landhöjningen. Berggrunden består av anortosit som är mycket sprickbenägen, och det finns ursvarvade grottor på alla tre öarna. Störst av dem är Bondstugan i strandlinjen rakt söder om fyren på Högbonden.

Strandtrav.

Strandtrav. Foto: Jonas Salmonsson
(från Länsstyrelsen Västernorrlands sida)

Växt- och djurliv

Öarna i reservatet karaktäriseras av kalspolade klippor och gles hällmarkstallskog. I små sprickor på de karga klipporna växer Höga Kustens speciella växt, strandtraven. Här växer också saltgräs, krypven, stubbtåg och östersjötåg.

Vid Fågelberget på Höglosmen finns en speciell miljö där den rika fågelspillningen gör att speciellt näringskrävande växter kan växa. Här har bland annat mossan saltulota hittats på sin nordligaste kända växtplats i landet. Mossan växer normalt vid havsstränder och branter nära havet. Den växer på torr silikat- och grönsten i stänkbältet från hav. Saltulotan har en västlig utbredning och är mindre allmän i Sverige.

De fåglar som häckar på de branta Fågelberget och Dansarhällorna är gråtrut. Andra fåglar som noterats här är orre, storskrake och småskrake och berguv.

Bergsskreva på Högbonden.

Bergsskreva på Högbonden.
Foto: Jonas Salmonsson
(från Länsstyrelsen Västernorrlands sida)

Informationen är hämtad från Länssyrelsen Västernorrland.
Klicka här för att komma till Länsstyrelsens sida om Högbonden.